Uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 piąty w województwie w XV Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej

08.11.2019r odbył się XV dolnośląski Konkurs wiedzy o Armii Krajowej.

Uczniowie pod opieką Beaty Rubaszewskiej i dyrektor Doroty Rasały Świtoń uczestniczyli w powyższym wydarzeniu. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Daniel Rakowiecki, Andrzej Marzec, Michał Głowacki i rezerwowo : Karol Nikody

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży szkolnej historii Armii Krajowej, utrwalenie pamięci o tej największej polskiej wojskowej organizacji podziemnej w czasie II wojny światowej, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla przeszłych pokoleń.

Organizatorem XV Konkursu wiedzy o Armii Krajowej był Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
we Wrocławiu i 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia.

Patronat nad konkursem objął:

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk

Konkurs składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i testu sprawnościowego.

W teście historycznym brały udział 3-osobowe reprezentacje szkół. Każdy uczestnik otrzymał zestaw (tych samych) pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Ocena odpowiedzi dokonywana była wg skali punktowej. Uczestnicy konkursu oceniani byli w kategoriach indywidualnej i zespołowej.

Kategoria indywidualna miała charakter dwustopniowy:

część pisemna – po jej sprawdzeniu wyłoniona została grupa 6 uczniów
z najwyższymi wynikami, którzy przeszli do części ustnej

część ustna – uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania otwarte, jury dokonuje oceny wg skali punktowej.

Do punktacji zespołowej liczyły się wyniki z części pisemnej oraz sprawnościowej wszystkich 3 zawodników z danej szkoły.

W części indywidualnej Andrzej Marzec zakwalifikował się do finału. Na 30 uczestników zajął V miejsce.

Dodatkowo każdy z uczestników brał udział w egzaminie wiedzy z udzielania pierwszej pomocy . Egzaminatorami byli żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Nasi uczniowie zostali ocenieni na ocenę celującą i oceny bardzo dobre.

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=55#sigFreeId3a86d70502

Pierwszaki bawiły się w małych chemików

               W czwartek, 7 listopada dzieci z I B miały na zajęciach gości. Po raz kolejny odwiedziła nas pani Ewa Mielczarek, artystka, plastyczka, animatorka kultury w MOKiS – ie. Towarzyszył jej pan Piotr Cipyk, tata jednej z uczennic. Wspólnie przygotowali kolejne już warsztaty dla dzieci z cyklu „W co się bawić…. Eksperymenty”.
                Dzieci mogły zabawić się w małych chemików. Z zapałem pracowały przez blisko 2 godziny, a w klasie unosił się aromat pachnących olejków. Po tych zajęciach każde dziecko poszło do domu z samodzielnie wykonanymi perfumami i kwiatowym mydełkiem. Było też trochę pysznej belgijskiej czekolady, którą goście częstowali na zakończenie tej pachnącej lekcji.

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=55#sigFreeIde19cf6c467

GÓRA GROSZA

Zapraszamy po raz kolejny do akcji

GÓRA GROSZA,

KTÓRA TRWAĆ BĘDZIE

OD 25 LISTOPADA 2019

DO 02 STYCZNIA 2020

 

KAŻDA DROBNA MONETA MOŻE POMÓC DZIECIOM.

ZEBRANE PIENIĄDZE BĘDĄ PRZEKAZANE NA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI, KTÓRE NIE WYCHOWUJĄ SIĘ

W SWOICH RODZINACH.

 

 

GROSZE ZBIERAMY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

SZKOŁA LUB PRZEDSZKOLE, KTÓRE ZBIERZE NAJWIĘCEJ – OTRZYMA NAGRODĘ.

 

 

ORGANIZATOR  AKCJI:  TOWARZYSTWO NASZ DOM

PARTNER  AKCJI: POCZTA POLSKA

Radni SP7 zasiądą w zarządzie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica

        Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy skupia w swoich szeregach grupę młodych ludzi z jedenastu oleśnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. MRM  została powołana 29 września 2009r  decyzją Rady Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXVII/229/2009  (trzydzieści siedem łamane przez 229 łamane przez  2009).

We wrześniu uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość posmakować , czym są wybory. Oddali głos na swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica.

Tak więc zwycięstwo przypadło: Wiktorii Olejarczyk i Andrzejowi Marzec, uczniom szóstej klasy.

 Dzisiaj, 05 listopada stanęli przed pierwszym zadaniem – aktywne uczestnictwo w I sesji MRM.  Z rąk burmistrza Oleśnicy i przewodniczącego Rady Miasta przyjęli ślubowanie.:

                  "Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności

                   młodzieży Miasta Oleśnicy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży

                 − godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich

                  sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady"

Następnie zaprezentowali swoją kandydaturę  startując do funkcji:

Andrzej – skarbnika MRM, Wiktoria – członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 12.Statutu MRM do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy:

1) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem działalności finansowej Rady,

2) składanie sprawozdań finansowych Radzie raz na trzy miesiące,

3) opracowywanie sprawozdań finansowych, o których mowa w § 8 ust. 2.

Zgodnie z paragrafem § 13 statutu MRM  dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

 

 Uzyskując większościowe poparcie zgromadzonych radnych nasi uczniowie  zostali wybrani na powyższe stanowiska. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=55#sigFreeId967da65835

POEZJA LWOWSKA BLISKA SERCOM NASZYCH UCZNIÓW

                    30 października 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje do XIV Oleśnickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara. W zmaganiach wzięło udział dziesięcioro dzieci z klas IV – VI, które rywalizowały o reprezentowanie szkoły w kategorii uczniów młodszych.

            Po wysłuchaniu wszystkich konkursowych recytacji, jury w składzie: p. Anna K.- K.
i p. Sylwia T. - zadecydowało, że 19 listopada 2019 r. w finałowych przesłuchaniach reprezentować nas będą:

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Tytuł wiersza

1.

Wiktoria K.

IV a

,,Kolęda lwowska”

2.

Alan B.

V a

,,Stoję na rogu”

3.

Paula Cz.

V a

,,Ballada o pannie Franciszce”

4.

Andrzej M.

VI b

,,Akrobata mucha”

 

            Do młodszych kolegów i koleżanek dołączą także ósmoklasistki – Amelia K.
i Oliwia R., które podczas konkursu zaprezentują fragmenty prozy i wystartują w drugiej kategorii wiekowej.

            Warto podkreślić fakt, iż podczas szkolnych eliminacji wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Opanowali pamięciowo wybrane teksty i włożyli wiele serca
w interpretację poezji,  za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                      Organizatorki

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=55#sigFreeId8d1254cb20