08.11.2019r odbył się XV dolnośląski Konkurs wiedzy o Armii Krajowej.

Uczniowie pod opieką Beaty Rubaszewskiej i dyrektor Doroty Rasały Świtoń uczestniczyli w powyższym wydarzeniu. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Daniel Rakowiecki, Andrzej Marzec, Michał Głowacki i rezerwowo : Karol Nikody

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży szkolnej historii Armii Krajowej, utrwalenie pamięci o tej największej polskiej wojskowej organizacji podziemnej w czasie II wojny światowej, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla przeszłych pokoleń.

Organizatorem XV Konkursu wiedzy o Armii Krajowej był Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
we Wrocławiu i 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia.

Patronat nad konkursem objął:

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk

Konkurs składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i testu sprawnościowego.

W teście historycznym brały udział 3-osobowe reprezentacje szkół. Każdy uczestnik otrzymał zestaw (tych samych) pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Ocena odpowiedzi dokonywana była wg skali punktowej. Uczestnicy konkursu oceniani byli w kategoriach indywidualnej i zespołowej.

Kategoria indywidualna miała charakter dwustopniowy:

część pisemna – po jej sprawdzeniu wyłoniona została grupa 6 uczniów
z najwyższymi wynikami, którzy przeszli do części ustnej

część ustna – uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania otwarte, jury dokonuje oceny wg skali punktowej.

Do punktacji zespołowej liczyły się wyniki z części pisemnej oraz sprawnościowej wszystkich 3 zawodników z danej szkoły.

W części indywidualnej Andrzej Marzec zakwalifikował się do finału. Na 30 uczestników zajął V miejsce.

Dodatkowo każdy z uczestników brał udział w egzaminie wiedzy z udzielania pierwszej pomocy . Egzaminatorami byli żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Nasi uczniowie zostali ocenieni na ocenę celującą i oceny bardzo dobre.