Regulamin konkursu „Historia wokół nas - pamiątki mojej rodziny”

ORGANIZATOR : Beata Rubaszewska

CELE KONKURSU:

 1. zainteresowanie uczniów klas czwartych odkrywaniem historii swojej rodziny,

2.poszukiwanie śladów przeszłości wokół siebie,

 1. propagowanie postawy patriotycznej, kształtowanie świadomości historycznej
 2. rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz talentów plastycznych

 WARUNKI UDZIAŁU :

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie graficznej dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, itp.) pracy ukazującej zdjęcie pamiątki rodzinnej ( im starsza jest to rzecz , tym lepiej)  z opisem ( jak się znalazła w mojej rodzinie, co to jest, z jakiego okresu pochodzi).

Pamiątką może być dokument, zdjęcie, przedmiot, medal, książka……

 1. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą wskazane jest umieszczanie zdjęć skanowanych lub kserowanych.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 3 prace.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 4. Na rewersie każda praca musi być podpisana długopisem w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, klasa. .
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora do 18 października 2019r. (lub pozostawić w sekretariacie przy ulicy 11 Listopada 10)
 6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursowe, w skład którego wejdą organizator , dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 lub osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
 9. a) estetyka i pomysłowość wykonanej pracy
 10. b) im starsza pamiątka, tym wyżej oceniana
 11. c) informacje o danym źródle historycznym.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 października 2019r na tablicy ogłoszeń przy ul 11 Listopada 10.
 13. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewiduje się dyplomy .

 

Fot.: https://www.fakt.pl/historyczne-pamiatki